انواع روغن های صنعتی برای خودرو

همان گونه که استفاده از روغن باکیفیت و مناسب خودرو برای سلامت فتی موتور بسیار اهمیت دارد؛ زمان تعویض روغن ماشین، نیز مهم است. معمولا روغن موتور را با توجه به کیلومتر خودرو که هر 8000 الی 5000 می شود یا هر 6 ماه عوض می کنند. اما می دانستید که هر خودرو با سیستم موتوری اش، روغن متناسب با خودش را لازم دارد. شما می توانید از طریق جدول معادل یابی روغن های صنعتی مدل مناسب با موتور خودروتان را در هر برند پیدا کنید و استفاده نمایید.

جدول معادل یابی روغن های صنعتی در تمامی برندها

معادل یابی روغن های صنعتی برای موتورهای خودرو

برای هر خودرویی بهترین برند روغن موتور فرق دارد، به طور مثال برای خودروهای ال نود روغن 30-40 و برای پراید hp+، روغن ایرانول 16000 بهتر است. شما می توانید در جدول زیر بهترین نوع و مدل این روانکار ها را با توجه به موتور خودروتان پیدا کنید و اگر در تهران حضور دارید، تعویض روغن سیار تهران را امتحان کنید. 

برندهای روغن 
بهران ایرانول نفت پارس سپاهان شل کاسترول موبیل توتال
بهران رولینگ 100
بهران رولینگ 130
بهران رولینگ 150
بهران نورد
بهران کارا
بهران بردبار 46 Omala oils
بهران توربین EP 32 Perfecto XEP 32
بهران توربین EP 46 Perfecto XEP 46
بهران هیدرولیک H 37 سپاهان هیدرولیک ویژه 37
بهران هیدرولیک H 320 پارس بابک ویژه 320 سپاهان هیدرولیک ویژه 320
بهران بردبار PS 1000 Mobil SHC Gear 1000 Carter SH 1000
بهران کاویان 680 سپاهان سولار سیلندر 460 Mobil 600 W Super Cylinder Oil 460 CYL C 460
بهران کاویان 680 سپاهان سولار سیلندر 680 Mobil 600 W Super Cylinder Oil 680 CYL C 680
بهران بردبار F 150 Alpha SP 150 Alpha SP 150S Mobilgear 600 XP 150 CARTER XEP 150 CARTER EP 150
بهران بردبار PS 680 سپاهان SCH 680 Alphasyn EP 680 Mobil SHC Gear 680 Carter SH 680
بهران بردبار F1000 سپاهان پولاد F 100 Alpha SP 100 Alpha SP 100S Mobilgear 600 XP 100 CARTER EP 100
بهران توربین 46 SP ایرانول HBS II 46 سپاهان توربو X 46 Turbo Oil T 46 بدون روی Mobil DTE™ 846
بهران بردبار 100 ایرانول IG 100 نیسان 100 سپاهان پولاد 100 Omala S2 G 100
بهران بردبار PG 460 سپاهان پولاد PG 460 Omala S4 WE 460 Alphasyn PG 460 Mobil Glygoyle 460 Carter SY 460
بهران ترانس II ایرانول TRANS DN سپاهان ترانس II Diala S2 ZU-I II (Isovoltine) UninhibitedTransformerOil Mobilect 39 (uninhibited)
بهران توربین  SP 32 ایرانول HBS II 32 سپاهان توربو X 32 Turbo Oil J 32 Turbo Oil T 32 بدون روی Turbine Oil 32 Mobil DTE™ 832
بهران بردبار PS 460 نیسان S460 Omala S4GX460 Alphasyn EP 460 Mobil SHC Gear 460 Carter SH 460
بهران بردبار 680 ایرانول IG 680 نیسان 680 سپاهان پولاد 680 Omala S2 G 680 Kassilla GMP 680
بهران بردبار 1000 ایرانول IG 1000 نیسان 1000 سپاهان پولاد 1000 Omala S2 G 1000 Kassilla GMP 1000
بهران بردبار PG 150 نیسان PAG 150 سپاهان پولاد PG 150 Omala S4WE150 Alphasyn PG 150 Mobil Glygoyle 150 Carter SY 150
بهران بردبار PG 2 نیسان PAG 220 سپاهان پولاد PG 220 Omala S4WE220 Alphasyn PG 220 Mobil Glygoyle 220 Carter SY 220
بهران بردبار PG 320 نیسان PAG 32 سپاهان پولاد PG 320 Omala S4WE320 Alphasyn PG 320 Mobil Glygoyle 320 Carter SY 320
بهران بردبار F 220 ایرانول IG-F 220 سپاهان پولاد F220 Omala F 220 Alpha SP 220 Alpha SP 220S Mobilgear 600 XP 220 CARTER XEP 220 CARTER EP 220
بهران بردبار F 320 ایرانول IG-F 320 سپاهان پولاد F320 Omala F 320 Alpha SP 320 Mobilgear 600 XP 320 CARTER XEP 320 CARTER EP 320
بهران بردبار F 4 ایرانول IG-F 460 سپاهان پولاد F460 Omala F 460 Alpha SP 460 Mobilgear 600 XP 460 CARTER XEP 460 CARTER EP 460
بهران توربین 32 ایرانول HBX 32 ایرانول HB 32 پارس توربین 32 سپاهان توربین 32 Perfecto T 32 Mobil DTE 790 Series (بدون روی)797 Mobil DTE Light Preslia 32
بهران توربین 46 ایرانول HBX 46 ایرانول HB 46 پارس توربین 46 سپاهان توربین 46 Perfecto T 46 Mobil DTE 790 Series (بدون روی)798 Mobil DTE Light Preslia 64
بهران توربین 68 ایرانول HBX 68 ایرانول HB 68 پارس توربین 68 سپاهان توربین 68 Perfecto T 68 Mobil DTE 790 Series (بدون روی) 799 Mobil DTE Light Preslia 68
بهران هیدرولیک H 150 ایرانول  H 150 پارس بابک ویژه 150 سپاهان هیدرولیک ویژه 150 Hyspin AWS 150 Mobil DTE 20 Series: 28 Azolla ZS 150
بهران بردبار 460 ایرانول IG 460 نیسان 460 سپاهان پولاد Omala S2 G 460 Spartan EP 460 Kassilla GMP 460
بهران بردبار 150 ایرانول IG 150 نیسان 150 سپاهان پولاد 150 Omala S2 G 150 Spartan EP 150 Kassilla GMP 150
بهران بردبار 220 ایرانول IG 220 نیسان 220 سپاهان پولاد 220 Omala S2 G 220 Spartan EP 220 Kassilla GMP 220
بهران بردبار 320 ایرانول IG 320 نیسان 320 سپاهان پولاد 320 Omala S2 G 320 Spartan EP 320 Kassilla GMP 320
بهران بردبار PS 320 ایرانول IG-S 320 نیسان S320 سپاهان پولاد SCH 320 Omala S4GX320 Alphasyn EP 320 Mobil SHC Gear 320 Carter SH 320
بهران بردبار PS 220 ایرانول IG-S220 نیسان S220 سپاهان پولاد SCH 220 Omala S4GX220 Alphasyn EP 220 Mobil SHC Gear 220 Carter SH 220
بهران درفش 32 ایرانول C 32 پارس کیوان 32 سپاهان هیدرولیک 32 Morlina S2 B32 Hyspin VG 32  Vactra Named and Double Lettered Series : Light Cirkan RO 32(EP)
بهران درفش 32 ایرانول C 46 پارس کیوان 46 سپاهان هیدرولیک 46 Morlina S2 B46 Hyspin VG 46 Vactra Named and Double Lettered Series : Medium Cirkan RO 46(EP)
بهران درفش 68 ایرانول C 68 پارس کیوان 68 سپاهان هیدرولیک 68 Morlina S2 B 68 Hyspin VG 68 Vactra Named and Double Lettered Series :Heavy- Medium Cirkan RO 68(EP)
بهرامن درفش 100 ایرانول C 100 پارس کیوان 100 سپاهان هیدرولیک 100 Morlina S2 B 100 Hyspin VG 100 Vactra Named and Double Lettered Series : Heavy Cirkan RO 100(EP)
بهرامن درفش 150 ایرانول C 150 پارس کیوان 150 سپاهان هیدرولیک 150 Morlina S2 B 150 Hyspin VG 150 Vactra Named and Double Lettered Series : Extra Heavy Cirkan RO 150(EP)
بهران درفش 220 ایرانول C 220 پارس کیوان 220 سپاهان هیدرولیک 220 Morlina S2 B 220 Hyspin VG 220 Vactra Named and Double Lettered Series : BB Cirkan RO 220(EP)
بهران درفش 320 ایرانول C 320 پارس کیوان 320 سپاهان هیدرولیک 320 Morlina S2 B 320 Hyspin VG 320 Vactra Named and Double Lettered Series : AA Cirkan RO 320(EP)
بهران درفش 460 ایرانول C 460 پارس کیوان 460 سپاهان هیدرولیک 68 Morlina S2 B 460 Hyspin VG 460 Vactra Named and Double Lettered Series : HH Cirkan RO 460(EP)
بهران هیدرولیک H 46 ایرانول 46 H پارس بابک ویژه 46 سپاهان هیدرولیک ویژه 46 Tellus S2 M46 Hyspin AWS 46 Mobil DTE 20 Series: 25 Azolla ZS 46
بهران هیدرولیک H 68 ایرانول H 68 پارس بابک ویژه 68 سپاهان هیدرولیک ویژه 68 Tellus S2 M68 Hyspin AWS 68 Mobil DTE 20 Series: 26 Azolla ZS 68
بهران هیدرولیک H 100 ایرانول  H 100 پارس بابک ویژه 100 سپاهان هیدرولیک ویژه 100 Tellus S2 M100 Hyspin AWS 100 Mobil DTE 20 Series: 27 Azolla ZS 100
بهران هیدرولیک H 22 ایرانول H 22 پارس بابک ویژه 22 Tellus S2 M 22 Tellus Oils Hyspin AWS 22 Mobil DTE 20 Series: 22 Azolla ZS 22
بهران هیدرولیک H 32 ایرانول 32 H پارس بابک ویژه 32 سپاهان هیدرولیک ویژه 32 Tellus S2 M32 Hyspin AWS 32 Mobil DTE 20 Series: 24 Azolla ZS 32
بهران درفش 46 ایرانول C 460 پارس کیوان 460 سپاهان هیدرولیک 68 Morlina S2 B 460 Hyspin VG 460 Vactra Named and Double Lettered Series : HH Cirkan RO 460(EP)

کلام آخر

حتما از خودتان می پرسید چرا این جدول اینقدر طولانی است یا درباره چه چیزی است؟ جدول معادل یابی روغن های صنعتی بر اساس نوع غلظت و مارک های مشابه آن برای شما مرتب و جمع آوری شده است تا روغن مناسب با موتورتان را بر اساس دفترچه راهنمای خودرو پیدا کنید. بنابراین نگران بودجه خود نباشید، زیرا برندهای بهران، ایرانول، نفت پارس، شل، کاسترول، موبیل و توتال را برایتان معرفی کرده ایم. همچنین اگر در تهران حضور دارید و خودروتان به هر مشکلی برخورد می توانید با امداد خودرو تهران تماس بگیرید تا از خدمات سیار این شرکت مانند تعمیر در محل، باتری به باتری و… بهرمند شوید.